.

KARBOXYLOVÉ KYSELINY 


Karboxylové kyseliny jsou kyslíkaté deriváty uhlovodíků, které obsahují jednu nebo více karboxylových skupin -COOH. Vyskytují se v těle rostlin a živočichů.

Dělení

Podle počtu karboxylových skupin v kyselině je dělíme na dvě skupiny:


Také je možný druhý typ dělení na:

Názvosloví

NÁZVOSLOVÍ JEDNOSYTNÝCH KARBOXYLOVÝCH KYSELIN

Jejich systematický název se skládá ze slova "kyselina" a přídavného jména odvozeného od názvu uhlovodíku s koncovkou "-ová". Například máme vzorec H-COOH. Je v něm jeden uhlík, tedy je to odvozeno od methanu. Název proto bude "methanová kyselina". Ve vzorci CH3COOH vidíme naopak dva uhlíky – bude to odvozeno od ethanu, tedy "ethanová kyselina".

Je-li v kyselině vázaný cyklický uhlovodík, pak název bude "kyselina (název uhlovodíku)karboxylová" – např. "kyselina cyklopentankarboxylová" je odvozena od cyklopentanu. Název uhlovodíku a slovo karboxylová se píše dohromady.

NÁZVOSLOVÍ DVOJSYTNÝCH KARBOXYLOVÝCH KYSELIN

Zde název odvodíme od názvu uhlovodíku (počítáme i uhlíky ve funkčních skupinách -COOH) a přidáme koncovku "-diová". Třeba kyselina se vzorcem (COOH)2 má dva uhlíky, a tak to bude "kyselina ethandiová".

TRIVIÁLNÍ NÁZVY

U většiny karboxylových kyselin nepoužíváme systematický název, ale triviální název. Pozor! U systematických názvů se "kyselina" často píše za přídavné jméno, ale u triviálních názvů píšeme slovo "kyselina" jako první v pořadí:

Kyselina mravenčí (methanová kyselina)

Kyselina octová (ethanová kyselina)

Kyselina citrónová

Kyselina mléčná

Kyselina máselná (butanová kyselina)

Kyselina benzoová

Kyselina ftalová

Kyselina šťavelová

Mastné kyseliny

NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY

NENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY

Soli karboxylových kyselin

Soli vznikají náhradou vodíku ve skupině R-COOH atomem kovu během reakce karboxylové kyseliny s anorganickým hydroxidem. Taková reakce se nazývá neutralizace. Rovnice vypadá takto: R-COOH + MOH → R-COOM + H20 (M je označení pro atom kovu). Konkrétní příklad: CH3-COOH + NaOH → CH3-COONa + H20.

NÁZVOSLOVÍ

Z názvu kyseliny vytvoříme podstatné jméno příponou "-an" (z ethanové kyseliny bude "ethanan") a přidáme přídavné jméno z názvu hydroxidu (pro hydroxid hlinitý je to "hlinitý"). Například v předchozím odstavci vznikl "octan sodný", protože reagovala kyselina octová a hydroxid sodný.

OCTAN HLINITÝ

ŠŤAVELAN VÁPENATÝ

GLUTAMAN SODNÝ

BENZOAN SODNÝCastillo, Martina


Carboxylic-acid

obecný vzorec karboxylové kyseliny, kde je viditelná skupina -COOH

Acetic-acid-2D-flat

kyselina octováNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.