.

VODA 


Voda je nejrozšířenější sloučenina vodíku, která obsahuje také kyslík. Molekula vody má vzorec H2O (2 vodíky a 1 kyslík).

Voda pokrývá 3/4 zemského povrchu, vyskytuje se i v atmosféře, v půdě, v živých organismech apod. Její molekula je lomená s vazebným úhlem 104°. Molekula vody je polární (dipól σ- u O, σ+ u H), díky čemuž vznikají vodíkové můstky - slabé vazebné interakce, které způsobují zvláštnosti ve vlastnostech vody. Vodní pára obsahuje molekuly H2O samostatně. Led má pravidelnou strukturu se 6člennými kruhy, na 1 molekulu se váží 4 další vodíkové můstky. Voda je nejhustší při 4,08°C - to je anomálie, díky které zamrzá rybník odshora a tak tam mohou žít ryby a další živočichové.

TEPLOTA TÁNÍ A VARU
  • tt = 0°C
  • tv = 100°C

Vlastnosti


VODA JAKO POLÁRNÍ ROZPOUŠTĚDLO

Hydráty

Hydráty jsou bezvodé soli pohlcující vodu ze vzduchu, používají se jako náplně v exsikátorech: silikagel (pórovitý SiO2), CoCl2 (v silikagelu mění barvu: modrý ještě vodu pohlcuje, pak zčervená).

Životní prostředí

tenzidy = látky snižující povrchové napětí vody, zlepšují praní a mytí

ionexy = přírodní křemičitany nebo syntetické pryskyřice - měniče iontů, které dokáží z roztoků zachycovat konkrétní ionty; dělí se na katexy (zachycují kationty) a anexy (zachycují anionty)

VODA PITNÁ, UŽITKOVÁ A ODPADNÍ

úprava vody na pitnou

  1. usazování hrubých nečistot v nádržích
  2. čiření - přidá se koagulační činidlo Al2(SO4)3, vytvoří se vločky a ty zachytí nečistoty
  3. filtrace - několikanásobná filtrace přes síta a písek
  4. dezinfekce - odstranění choroboplodných zárodků působením chlóru (nejčastější), ozónu nebo UV zářením

užitková voda se upravuje body 1, 2, 3, ale nedezinfikuje se

čistění odpadních vod

  1. mechanické - lapače písku (prohlubně, ve kterých se písek usadí) + česla (hrubá síta a mříže)
  2. biologické - odkalovací nádrže - přidávají se bakterie a vzniká aktivovaný kal → rozklad organických nečistot
    vzniká : vyčištěná voda (do řeky), biologický kal (na hnojiva), bioplyn (palivo na zahřívání čistírny)

nové čističky odstraňují i zbytky pracích prášků, ve kterých je fosfor, který způsobuje eutrofizaci vody (nadměrnou výživnost)Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.