.

HEBREJSKÁ LITERATURA 


Z hebrejské starověké literatury je samozřejmě nejdůležitější Starý zákon, tedy první část Bible, nejvydávanější a nejpřekládanější knihy světa. Obsahuje tolik různých textů (historické, právnické, liturgické, mytologické i ryze estetické, příběhy, písně i modlitby), že se občas považuje za knihovnu.

Starý zákon (Tanach)

Starý zákon vznikal od 12. století př.n.l., v 1. století n.l. byl hebrejsky a částečně aramejsky (což je jazyk, kterým nejspíš mluvil i Ježíš) sepsán a do 2. století kanonizován. Jde o posvátný text pro křesťanství a judaismus, ale přesné vymezení, rozdělení a kánon se v různých náboženstvích liší. Židé dělí Starý zákon na 3 hlavní části - Tóra, Proroci (Neviim) a Spisy (Chtuvim) - a ty pak na 24 knih. Podle prvních písmen těchto slov židé Starému zákonu říkají Tanach. Podle křesťanů má Starý zákon čtyři části.

TÓRA (PENTATEUCH)

Svitky Tóry se čtou v synagogách při židovských bohoslužbách. Křesťané používají pro tuto společnou "první část" spíš název Pentateuch, čili "Pět knih Mojžíšových". To jsou:

  1. Genesis - o stvoření světa a lidí, o Adamovi a Evě, potopě a Noemově arše, až po tři biblické patriarchy
  2. Exodus - o Mojžíšovi, vyvedení Izraelitů z Egypta, jejich putování a o Desateru
  3. Leviticus - o náboženských a rituálních zákonech
  4. Numeri - o dalším putování Izraelitů skrz poušť a dvojím sčítání lidu
  5. Deuteronomium - Mojžíšovy proslovy

NEVIIM (PROROCI)

Jako "Prorocké" se označuje několik knih, které napsali různí proroci (Kniha Jozue, Kniha Soudců, Knihy Samuelovy a asi 20 dalších). Obsahují vyprávění z dějin Izraele a líčení bojů mezi Židy a jejich nepřáteli.

CHTUVIM (SPISY)

Mezi Spisy patří různé umělecké a básnické texty, třeba Šalamounova Píseň písní, Kniha Job, Žalmy a další.

PŘEKLADY STARÉHO ZÁKONA

  PŘÍBĚH ADAMA A EVY

Bůh stvoří nejprve Adama, a aby nebyl sám, z jeho žebra dá vzniknout Evě. Oba jsou ze zahrady v Edenu vyhnáni proto, že přestupují zákaz – ochutnávají ovoce ze stromu poznání. Tím ztrácejí nesmrtelnost a musí těžce a v potu tváře pracovat.

  PŘÍBĚH KAINA A ÁBELA

Kain a Ábel jsou synové Adama a Evy. Kain se věnoval zemědělství a jednou přinesl Bohu obětní dary ze své úrody. Bůh ale přijal pouze dary mladšího Ábela, který byl pastýřem ovcí. Kain ze žárlivosti Ábela zabil a stal se tak prvním vrahem v dějinách lidstva. Za trest se stal celoživotním psancem a štvancem.

  POTOPA SVĚTA A NOE

Noe je z Kainova rodu a ve chvíli, kdy se Bůh rozhodne zničit svět pro jeho špatnost, je se svým rodem jediným, kdo si může zachránit život. Dle pokynů Hospodina postaví archu, díky níž se nezachrání jen Noe se svými blízkými, ale i zemská zvířena v párech od každého druhu.

  STAVBA BABYLONSKÉ VĚŽE

Když se lidé naučili pálit cihly, rozhodli se, že si ve svém městě postaví věž dosahující až do nebes k samotnému Bohu. Bůh jejich počínání potrestal tím, že zmátl jejich jazyky, takže nikdo nikomu nerozuměl. Stavba nebyla dokončena a původně jednotné lidstvo se rozdělilo na jazykově rozdílné národy.

  PŘÍBĚH ABRAHÁMA A IZÁKA

Abrahám je uznáván náboženstvím židovským, křesťanským i muslimským. Abrahám nemohl mít se svou ženou Sárou dlouho děti, až se jim nakonec narodil Izák. Podle smlouvy mezi Abrahámem a Bohem je na Izákovi provedena v 8. den jeho života obřízka. Bůh Abrahámovi nařídil, aby mu obětoval místo tradičního berana svého syna, aby tím vyzkoušel jeho oddanost. Až na poslední chvíli zastavil Bůh Abrahámovu smrtící ruku.

  PŘÍBĚH JÁKOBA

Jákob je syn Izáka a Rebeky, mladší z dvojčat. Při narození měl držet patu svého bratra Ezaua, od něhož později odkoupil prvorozenství za mísu čočovice. Jákob lstí vymámil od svého osleplého otce požehnání vyhrazené nejstaršímu potomkovi. Další osudy Jákoba pokračují na útěku, protože se skrývá před Ezauovým hněvem. Musí celých 14 let sloužit svému strýci, aby nakonec dostal za ženu jeho dceru Ráchel. S ní má 12 synů – ti dali jméno 12 izraelským kmenům.

  PŘÍBĚH JOSEFA

Josef je nejstarší syn Jákoba a Ráchel. Protože byl otcovým oblíbencem, prodali ho jeho bratři do egyptského otroctví. Pracoval u Potífara, velitele faraónovy stráže. Jeho žena Josefa křivě obvinila, že se ji snažil svést – byl proto uvězněn. Svým uměním vykládat sny se z vězení dostal a postupem času se stal správcem egyptské země. Když vypukl hladomor, který Josef předpověděl z faraónových snů, přišli do Egypta nakupovat potraviny Josefovi bratři. Setkali se s Josefem, ten jim odpustil, a dokonce je přemluvil, aby se s celým rodem usadili v Egyptě.

  OSUDY MOJŽÍŠE

Mojžíš byl židovským dítětem, které se narodilo v Egyptě v době, kdy byl jeho lid utlačován. Mojžíše si Bůh vybral, aby vyvedl Izraelity z Egypta. Protože faraón nechtěl exodus povolit, seslal Hospodin na Egypt deset pohrom. Mojžíš i přes faraónův odpor převedl Židy suchou nohou přes Rákosové moře (Rudé moře) a po cestě pouští dorazili k Sinaji, Boží hoře. Zde se Mojžíšovi zjevil Bůh, uzavřel s ním smlouvu a dal Mojžíšovi kamenné desky Zákona s textem Desatera (soubor mravních přikázání a obřadních pravidel). Po dalším putování pouští se nakonec všichni dostali do Zaslíbené země, Mojžíš pak hned umírá.

  SODOMA A GOMORA

Jména dvou měst na jihu Mrtvého moře, jež se proslavila svými hříšnými obyvateli. Protože ve městech nenašel Bůh ani 10 spravedlivých, ztrestal Sodomu a Gomoru tím, že je sírou a ohněm zničil. Jako jediný spravedlivý byl při zničení Sodomy ušetřen Lot se svou rodinou, nikdo z nich se ale nesměl při odchodu z města ohlédnout. Lotova žena porušila příkaz a za trest se proměnila v solný sloup. V zájmu zachování rodu opily Lotovy dcery svého otce a zplodily s ním další potomky.

Talmud

Talmud je další důležitý text pro judaismus. Jde především o diskuze rabínů, ale také příběhy a legendy. Skládá se ze dvou částí:

MIŠNA

Mišna je sbírka židovských ústních zákonů a tradic. Navazuje na Tanach, rozvíjí ho a vysvětluje. Mluví se v ní o úctě k Bohu, o slavnostech, svátcích, manželstvích a rozvodech, rituálech, obětování i o dalších situacích ze života židů a o tom, jak je "právnicky" řešit. Mišna vznikala od 1. století př.n.l. až do 2. století n.l.

GEMARA

Gemara rozvíjí a komentuje Mišnu.Jirka část výpisků poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.