.

FORMY A STYLY VLÁDY 


Existuje několik forem vlády, stylů neboli způsobů vlády a pak ještě dělíme vládu podle administrativního uspořádání.

Formy vlády

Monarchie je forma vlády, ve které má politickou moc monarcha - to může být král, císař, car apod. Monarcha vládne většinou doživotně a po smrti se tato funkce dědí na potomky nebo příbuzné (až na Vatikán, kde je papež volený, protože nemůže mít potomky). Pravomoce monarchy se liší podle typu monarchie.


Republika je forma vlády, ve které je hlavou státu volený prezident.

Styly vlády

Vláda může být liberální, autoritativní nebo totalitní. Tomu se říká styl vlády nebo způsob vlády.


   STÁTNÍ MOC

Státní moc se dělí na:
  • výkonnou (exekutiva)
  • zákonodárnou (legislativa)
  • soudní (jurisdikce)


Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.