.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 


životní prostředí = okolní prostor pro existenci druhu
krajina = prostorová mozaika různě pozměněných ekosystémů, které se vzájemně ovlivňují
ekosystém = soubor biotických (živých) a abiotických (neživých) faktorů, které se vzájemně ovlivňují

sukcese krajiny

= vývoj krajiny přírodními procesy
klimax = vrcholné vývojové stádium přírodní krajiny (ekosystému)

 1. klimatický - dán zeměpisnou šířkou a nadmořskou výškou
 2. edafický - dán místními specifickými podmínkami, např. složením půdy
2 základní procesy, které se doplňují:
homeostáza = stálost, procesy udržující systém ve stálém stavu
homeorhéza = vývojovost, procesy vyvíjející systém
disturbance = přírodní pohromy sráží klimax na nižší stupeň vývoje

primární sukcese - po totální disturbanci
sekundární sukcese - po částečné disturbanci

ekologická stabilita
= schopnost ekosystému vyrovnávat se s rušivými vlivy (disturbance) svými přirozenými mechanismy a navracet ho do přírodního, přirozeného stavu
rozlišujeme 6 stupňů ekologické stability:

 1. nejnižší ekologická stabilita, plochy ekologicky velmi nestabilní (asfaltové parkoviště, travnaté plochy s anglickým trávníkem)
 2. plochy velmi málo stabilní (orná půda, chmelnice)
 3. plochy málo stabilní (rybníky - vybetonované)
 4. plochy středně stabilní (jehličnaté monokultury, pastviny)
 5. plochy velmi stabilní (rybníky - s vegetací, ovocné sady)
 6. plochy nejstabilnější (lesy s přirozenou skladbou)

koeficient ekologické stability = poměr ploch spíše stabilnějších ku plochám spíše nestabilním

krajinná složka = část území zemského povrchu využívaná ke konkrétní činnosti

ekologické sítě = propojené soustavy biocenter a biokoridorů, které tvoří krajinné složky s nejvyššími stupni ekologické stability
matrice = převažující krajinná složka
enkláva = vedlejší krajinná složka

ÚSES = územní systém ekologické stability, označuje biocentra
v ČR 3 úrovně:

 1. lokální = místní; > 3 ha, v ČR jich je asi 10 000
 2. regionální; > 10 ha, v ČR 1526
 3. nadregionální; > 1000 ha, v ČR 122

EECONET = Evropská síť ekologické stabilityDavid automatické formátování
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.