.

IDEOLOGIE 


Ideologie vysvětlují společenské jevy a události, poskytují systém hodnot, pocit sounáležitosti a identity (pocit, že s někým souhlasím, že patřím k nějaké skupině) a nabízejí základy politického programu.

Doktrína

Součástí ideologie je doktrína – zásada, postoj, názor na konkrétní problém. Například:


Indoktrinace je vnucování celé ideologie a úsilí o její slepé přijetí. K tomu slouží

Propaganda a její nástroje

Propaganda je systematické a jednostranné šíření názorů a informací za účelem vyvolání a zesílení nějakých postojů, názorů, idejí. Často jsou kvůli tomu zkreslována fakta a opakovány lži. Využívá se manipulace, demagogie, lidská hloupost a emoce a vášně, především strach. Propaganda musí být velmi jednoduchá, aby ji pochopil každý. Velmi často jsou k tomuto využívány hromadně sdělovací prostředky – média. Hranice mezi propagandou a reklamou (agitací, osvětou, ...) nemusí být vždy jasná. Liší se v nich jen obsah, způsoby a metody jsou velmi podobné. Rozlišujeme:

Už v roce 1622 založil papež Řehoř XV. úřad „Svatá kongregace pro šíření víry“ (Sacracongregatio de propaganda fide), který měl šířit víru a potlačovat vliv reformace. Nacistickou propagandu pak zdokonalil Joseph Goebbels, který začal používat některé metody, které jsou používány dodnes.

NÁSTROJE PROPAGANDY

Příklady ideologií

LIBERALISMUS

Liberalismus se objevil v 17. století v Anglii. Přináší myšlenku svobody (latinsky „libertas“, odtud název ideologie) jedince, omezenou jen zákony (psanými i morálními). Stát má být slabý a především zajišťovat vymahatelnost práva. Neposkytuje ani sociální pomoc, každý se o sebe musí postarat sám. Liberalismus klade důraz na jedince, který si může dělat, cokoliv mu zákon nezakazuje, za to však musí být zodpovědný. Jde o pravicovou ideologii.

KONZERVATISMUS

Konzervatismus vznikl jako reakce na liberalismus, jelikož se zdál jako příliš radikální. Samo slovo pochází z „conservare“ – zachovávat. To znamená, že by se měly preferovat metody a hodnoty dlouho používané a historií osvědčené. Změny by měly být nasazovány jen pomalu a postupně. Konservatismus uctívá tradice, autoritu a majetek. Nadaní by měli pomáhat ostatním a posouvat společnost. Ostatní by měli vzory následovat. Co se majetku týče, každý má právo na majetek, a ten by neměl být omezován třeba vysokými daněmi. Konzervatismus je také skeptický k lidské podstatě – mělo by se počítat s tím, že se někteří lidé raději nechají vést.

SOCIALISMUS

Socialismus už je levicovou ideologií. Protože v každé jiné společnosti jsou vrstvy bohatší a sociálně slabší, bylo by podle této ideologie vhodné vytvořit rovnostářskou společnost, kdy by všichni byli ve stejné majetkové vrstvě, a tak by nedocházelo ke konfliktům. Základem jsou rovnost, spravedlnost a kolektivismus. Socialismus se snaží zajistit přijatelné životní podmínky pro všechny, i pro ty, kteří nejsou schopni si je zajistit sami. Stát má zasahovat do ekonomiky zavedením progresivních daní (větší daně pro ty, kteří více vydělávají) a vlastnit původně soukromé podniky. Stále jde o demokratický systém.

KOMUNISMUS

Komunismus je revoluční větví socialismu. Snaží se vytvořit absolutně rovnostářskou společnost i násilím. Výrobní prostředky mají být ve společném vlastnictví, jedna politická strana má být vůdčí silou společnosti. Stát má být silný, dokud nebude dosaženo absolutní rovnosti všech. Pak může stát zaniknout.

RASISMUS

Vychází ze slova „ras“, které v arabštině znamená „hlava“. Rasismus říká, že příslušnost k rase určuje schopnosti a vlastnosti každého člověka. Rasy si proto nejsou rovny a legitimně tak může jedna potlačovat druhou. Projevuje se to segregací (rasovým oddělováním), antisemitismem a apartheidem.

NACIONALISMUS

Nacionalismus reagoval na emancipační myšlenky v 18. a 19. století. Podporuje vlastní národ (podle slova „nation“ se tato ideologie i jmenuje), chce budovat národní povědomí, národní stát, chránit jazyk a kulturu a chránit ekonomické zájmy před konkurencí.

FAŠISMUS A NACISMUS

„Fascio“ znamená svazek, nacismus je zkratka pro „nacionální socialismus“. Obě ideologie jsou založeny na negativismu, aktivismu, iracionalismu, myšlence vůdce, elity a boje – „boj je správný, zvítězí ti nejsilnější“. Zájmy státu jsou nadřazeny zájmům jedince – každý žije, aby pracoval a bojoval za stát.

ANARCHISMUS

Anarchie je bezvládí, takže základem anarchie je absolutní a neomezená svoboda jedince. Stát by měl být zrušen, včetně všech zákonů, vše by se řídilo spontánně. Formou politického boje tu může být terorismus – útoky na symboly státní moci.

FEMINISMUS

„Femina“ znamená latinsky „žena“. Feminismus se objevuje v 18. století a jde mu o boj za zrovnoprávnění žen, jak ekonomické, tak společenské.

ENVIRONMENTALISMUS

„Environment“ je prostředí. Podle této ideologie bychom měli důsledněji chránit přírodu a být za tuto ochranu individuálně i kolektivně zodpovědní. Kritizuje konzumní společnost.Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.