.

VEŘEJNÁ SPRÁVA 


Veřejná správa jsou úřady starající se o fungování a chod státu. Rozlišujeme státní správu (ministerstva) a samosprávu (kraje a obce).

Úřady musí vždy respektovat zákony, mohou vydávat vyhlášky a nařízení (podzákonné právní normy). Mohou si vynutit, aby jejich nařízení občané respektovali (policií a soudy) – tomu se říká „nařizovací oprávnění“.

Státní správa

Státní správa zahrnuje oblasti, které je vhodné a účelné vykonávat a spravovat na celém území státu jednotně (pravidla silničního provozu, daně, sociální dávky, ...)

PYRAMIDA STÁTNÍ SPRÁVY

  STÁTNÍ ROZPOČET

Státní rozpočet je plán na finanční hospodaření státu, obvykle připravovaný na jeden rok. Jeho přijímání a schvalování je upraveno zákonem o rozpočtových pravidlech. Mezi příjmy státního rozpočtu patří především různé daně, poplatky, dotace či třeba sociální pojištění. Naopak výdaje státního rozpočtu jdou např. na důchody, sociální dávky, platy státních zaměstnanců (např. politiků, úředníků a organizačních složek), na výstavbu a opravu silnic, na příspěvky do školství, kultury, obrany atd.
V případě, kdy jsou příjmy a výdaje přibližně stejné (rozdíl mezi nimi je zanedbatelný), je rozpočet tzv. vyrovnaný. Přebytkový rozpočet znamená, že příjmy jsou vyšší než výdaje, a nejčastější je schodkový rozpočet, kdy výdaje převyšují příjmy. Rozdíl výdajů a příjmů ve schodkovém rozpočtu (tedy „chybějící peníze“) se označuje jako deficit.

Samospráva

Samospráva je svěřená těm občanům (nebo jejich zastupitelům), kterých se bezprostředně týká – tedy např. obcím nebo společenským organizacím. Existuje samospráva:

OBEC

Obec je právnická osoba, základní jednotka územní samosprávy. Celé území ČR je rozděleno na obce. Každá obec má své území, obyvatele, orgány samosprávy, majetek a příjmy, s nimiž může hospodařit i podnikat. Zajišťuje infrastrukturu, dopravu, zdravotnickou péči, vzdělání apod., může zřizovat obecní policii, mít vlastní symboly (prapor a znak) a vydávat vyhlášky. Finance získává z poplatků a odvodů, z vlastní hospodářské činnosti, ze státního rozpočtu a fondů EU.

Obce nad 3000 obyvatel se nazývají „města“. Speciálními městy jsou „statutární města“, která se poznají tak, že se dělí na městské části nebo obvody (u nás jsou to všechna krajská města plus několik dalších). V čele statutárního města stojí primátor, v čele jednotlivých částí či obvodů pak starosta. Ještě speciálnější je hlavní město Praha.

Občan obce je fyzická osoba, která je státním občanem ČR a trvale v obci bydlí. Občané obcí volí zastupitelstvo a nepřímo také starostu a obecní radu:

Obce mohou pro vlastní potřebu přijímat „mocenské akty“ – vyhlášky a nařízení (ty se samozřejmě musí řídit zákony). Rozhodují diferencovaně (každá obec si např. stanoví jiná pravidla pro třídění odpadu). Orgány samosprávy musí mít „právní subjektivitu“ – jednají svým jménem, nikoliv jménem státu. Státní správa může do samosprávy vstupovat, jen když samospráva porušuje zákon.

Princip subsidiarity znamená, že stát přenáší na samosprávu některé své pravomoci, protože je to jednodušší a vhodnější (například územní plán, rozpočet obcí apod. – jde o zodpovědnost státu, ale lépe to samozřejmě vyřeší každá obec sama)

KRAJ

Kraj je vyšší územně správní jednotka, platí pro něj to samé jako pro obce, ale ve větším měřítku.

Mezi orgány kraje patří:Jirka

Castillo

Eliška Gargulováhlavní sídlo Českého statistického úřadu

finanční úřad v Ostravě

Havířov je statutárním městem, jelikož se takto dělí na menší samosprávné jednotky

pražská primátorka Adriana KrnáčováNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.