.

PEDOSFÉRA 


Pedosféra je půdní obal země, čili vrstva půdy, která leží na litosféře a tvoří svrchní vrstvu zemské kůry. Na pedosféru působí voda, vzduch, sluneční záření i organismy, které v půdě žijí, takže původní tzv. mateční hornina zvětrává a půda už není tak pevná jako horniny v litosféře. Nauka o půdách se nazývá pedologie.

Vznik půdy

ZVĚTRÁVÁNÍ HORNIN

PŮSOBENÍ ŽIVÝCH ORGANISMŮ

PŮSOBENÍ PODNEBÍ

Složení půdy

Půdní horizonty

  1. humusový horizont - horní několikacentimetrová vrstva humusu
  2. obohacený horizont
    • prosakuje vodou, jsou sem vyluhovány živiny z humusového horizontu
    • je-li tento proces intenzivní, vede ke značnému ochuzení humusového horizontu a vzniká neúrodný podzol (viz níže) - tomuto procesu se říká podzolizace
  3. půdní substrát – některé typy půd mají speciální horizonty, jako např. karbonátový (Ca) nebo glejový (G, to jsou podmáčené půdy)

Půdní druhy

Půdní typy

ČERNOZEMĚ

HNĚDOZEMĚ

KAMBIZOLY

PODZOLY

RENDZINY

RANKERY

NIVNÍ PŮDY

Výskyt půd na ZemiHanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.