.

RODINNÉ PRÁVO 


Rodinné právo je jedno z devíti hlavních odvětví práva. Zabývá se rodinnými vztahy, výchovou a péčí o děti, rozvody apod.

  ZPÁTKY

Systém práva a důležité základní informace popisujeme v kapitole Právo a jeho systém.

Manželství

Manželství je definováno jako trvalý svazek muže a ženy (vzniklý v souladu se zákonem) za účelem založení rodiny, řádné výchovy dětí a vzájemné podpory a pomoci. Manželství mohou uzavřít jen dvě osoby opačného pohlaví, obě plnoleté (nebo zplnoletněné), bez vzájemných příbuzenských vztahů a takové, které nejsou zatím v žádném manželském svazku (to je princip monogamie). Manželství může vzniknout jen svobodně a dobrovolně, způsobem předepsaným zákonem – před příslušným orgánem veřejné moci, církve nebo náboženské společnosti. Muž a žena jsou si ve vztahu jednoznačně rovni.

VZNIK MANŽELSTVÍ

Pro vznik manželství je potřeba dobrovolný souhlas muže i ženy před příslušným orgánem za přítomnosti dvou svědků. Existuje sňatek občanský a církevní – církevní může následovat po občanském, ale ne naopak. V předdodatkovém řízení je předem nutné, aby se oba budoucí manželé ujistili, že znají své zdravotní stavy (například dědičné choroby) a zvážili budoucí majetkové vztahy.

Zasnoubení není nijak právně závazné, právní řád ho nijak neřeší a žádná práva ani povinnosti z něj nevyplývají.

PRÁVA A POVINNOSTI MANŽELŮ

Oba manželé mají rovná práva a povinnosti. Jsou si povinni úctou, musí žít spolu, být si věrni, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, vytvářet zdravé rodinné prostředí a pečovat o děti. Životní úroveň všech členů rodiny by měla být srovnatelná, každý se o to snaží, jak nejlépe může – finanční plnění má stejný význam jako péče o rodinu.

RODINA

O záležitostech rodiny a způsobu života by se měli manželé dohodnout, pokud se tak nestane, může toto upravovat soud. V běžných záležitostech právní jednání jednoho manžela zásadně zavazuje a opravňuje oba společně a nerozdílně. V neběžných záležitostech musí dát jeden z manželů druhému souhlas k jednání (např. nákup jachty za milion ze společného jmění většinou není běžný, takže je k tomu potřeba souhlas druhého z manželů).

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

Společné jmění manželů je souhrn společných aktiv (majetek a vlastněné finance) a pasiv (dluhy a závazky). Může existovat v různých režimech:

Zákonný režim určuje, že všechna aktiva a pasiva, která manželé nabyli v době manželství, spadají do SJM, s výjimkou:

Do SJM tedy spadá:

Nesezdané soužití

Dvě osoby v nesezdaném soužití společně trvale žijí v jedné domácnosti a společně financují chod domácnosti a své potřeby. Právně se tito dva označují jako „druh“ a „družka“. Nevzniká zde SJM a může to být nevýhodné při dědění.

Registrované partnerství

Registrované partnerství je trvalé společenské soužití dvou osob stejného pohlaví a blíží se v některých ohledech k manželství. Vzniká souhlasem před příslušným úřadem.

Rodičovství

Rodiče mají právo rozhodovat o podstatných otázkách v životě dítěte, zároveň však za dítě nesou zodpovědnost. Rodiče mají povinnost pečovat o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte, chránit ho, udržovat s ním osobní styk, zajistit mu výchovu a vzdělání, spravovat jeho jmění (v zájmech dítěte) a zastupovat ho v různých jednáních a řízeních.

Náhradní péče o dítě

Nemůže-li dítě vyrůstat ve své přirozené rodině, musí v zájmu blaha zasáhnout stát, a to jedním z těchto způsobů:

OSVOJENÍ (ADOPCE)

Osvojení (neboli adopce) je přijetí dítěte za vlastní – zanikají všechny vztahy s původní rodinou, vznikají vztahy s adoptivní rodinou, jako kdyby se dítě narodilo tam, mění se příjmení dítěte v rodném listě. Osvojení je prakticky nezrušitelné (výjimečně ho lze zrušit do 3 let).

PĚSTOUNSTVÍ

Pěstounství je dlouhodobá péče o dítě, při které ale nevzniká příbuzenský vztah (nemění se příjmení, právně je pěstoun jen zákonným zástupcem, nikoliv rodičem).

PORUČENSTVÍ

Poručník vykonává všechna práva a povinnosti rodičů, když rodiče zemřeli nebo byli zbaveni rodičovské odpovědnosti. Vyživovací povinnost v takových případech přebírá stát. Poručník je stanoven soudem a soud na něj i dohlíží.

OPATROVNICTVÍ

Opatrovník vykonává jen některá z práv a povinností za rodiče. Krátkodobé opatrovnictví může nastat, když například dítě uteče z domu nebo dojde k vážnému úrazu u rodičů. Tzv. kolizní opatrovník pak zastává určená práva a povinnosti. Dlouhodobé opatrovnictví znamená třeba správu jmění dítěte.Jirka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.