.

SOCIÁLNÍ STRUKTURA 


Sociální struktura je souhrn sociálních pozic a s nimi spojených sociálních rolí ve společnosti. Je stabilní jen relativně – neustále se mění pod vlivem vnějších a vnitřních faktorů, působí ve vzájemných interakcích lidí, v každodennosti. Je důsledkem makrosociálních pohybů (aktuální politické, ekonomické dění), významné historické události atd. Stav aktuální sociální struktury je v podstatě důsledkem minulých dějů, ale současně i východiskem a faktorem pro budoucí děje.

Základem sociální struktury jsou:

  1. sociální pozice (status) – vymezena vztahem k odlišným sociálním pozicím
  2. sociální role – váže se na sociální pozici
  3. sociální stratifikace – systém společenského rozvrstvení

Pojmy týkající se sociální struktury

Sociální pozice (status)

Sociální pozice je postavení, které jedinec zaujímá v sociální skupině (má vzhledem k jiným postavením určitou hodnotu a je svázáno s výkonem určité role).

Rozlišujeme statuty:

Sociální role

Sociální role je soubor práv, povinností a očekávaného chování, které vyplývá ze sociální pozice.

DRUHY A TYPY ROLÍ


  „SELF“

Pojem „self“ označuje to, jak definujeme, kým jsme (např. jsem mladá dívka, Češka). Self je představa, kterou máme o svých vlastnostech, schopnostech, chování – mínění o nás samých.

  „OTHER“

„Významný druhý“ („other“) je osoba, skrze kterou si během socializace vytváříme představu o nás samých, je to partner, který je pro nás důležitý, významný (např. rodiče, sourozenci, učitelé, vrstevníci).

Sociální zrcadloHanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.