.

STÁT 


Stát je forma politické organizace lidské společnosti, sdružující obyvatele určitého území v právní celek. Stát má území, obyvatelstvo, právo, organizaci, správu a suverenitu (to jsou hlavní znaky státu, viz níže). První státy vznikaly kolem 3500 př.n.l. (Egypt a Mezopotámie) nejprve sdružováním rodových občin do vesnic a měst a následným vznikem městských států. Název „stát“ poprvé použil ale až v 15. stol. Niccolò Machiavelli.

Vznik státu

Kvůli růstu počtu obyvatel automaticky vznikají sociální rozdíly, takže jsou zapotřebí různé potřeby a názory, což vyžaduje dělbu práce a nutnost organizace.

TEORIE O VZNIKU STÁTU

Znaky státu

Mezi znaky státu patří území (viz níže), obyvatelstvo (viz níže), organizace (viz „Dělení států“ níže), suverenita a schopnost vstupovat do mezinárodních vztahů.

ÚZEMÍ

Území státu je trojrozměrný prostor – státu patří vždy vymezený suchozemský (a mořský) prostor, veškerý vzdušný prostor nad ním i podzemní prostor pod ním. Suchozemský prostor je vymezen státní hranicí, která vede buďto po souši, nebo mořem. K překročení hranic může být potřeba pas, občanský průkaz nebo vízum. K překračování hranice mezi dvěma státy Schengenu stačí podle Schengenské dohody občanský průkaz.

Území může stát ztratit:

OBYVATELSTVO

Obyvatelstvo je organizovaný celek jednotlivců na daném území. Občanství je příslušnost občana k území státu (občan je tedy členem státu, zatímco obyvatel jen bydlí na území státu). Státní občanství v ČR lze nabýt:

Pokud má někdo dvojí občanství, jednoho se může dobrovolně vzdát. Nelze se však vzdát svého jediného občanství.

Dělení států

FORMA STÁTU

Forma státu je způsob organizace moci (kdo a jak vládne):

TYP STÁTU (VNITŘNÍ FORMA VLÁDY)

Státy se dělí na typy podle toho, kdo je představitelem státu:

  MAPA TYPŮ STÁTŮ

Mapu typů států najdete vpravo nahoře, na mobilních zařízeních dole pod textem.

ÚZEMNÍ STRUKTURA STÁT (VNĚJŠÍ FORMA VLÁDY)

STÁTY PODLE NAPLNĚNÍ JEJICH FUNKCÍ

Státní symboly

Státní symboly jsou předměty, které jsou státní ústavou určeny jako oficiální a nezaměnitelné znaky.

OFICIÁLNÍ ČESKÉ STÁTNÍ SYMBOLY

  VELKÝ STÁTNÍ ZNAK

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí. Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí.

- oficiální popis velkého státního znaku podle Zákona o státních symbolech České republiky

  VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

- oficiální popis vlajky prezidenta republiky podle Zákona o státních symbolech České republiky

NEOFICIÁLNÍ ČESKÉ STÁTNÍ SYMBOLY

Funkce státu

VNITŘNÍ FUNKCE STÁTU

VNĚJŠÍ FUNKCE STÁTU

Právní stát a vláda práva

Koncepce omezené moci:

  1. vláda práva (rule of law) – Anglie
  2. právní stát (Rechtsstaat) – Německo

OBECNÉ ZNAKY

PRÁVNÍ STÁT

Právní státy jsou formální – opírají se výhradně o psané právo, ne o morální hodnoty, jelikož ty jsou snadno zrelativizovatelné. Vyvíjí se od poloviny 18. století


ZNAKY


NEGATIVA

MATERIÁLNÍ PRÁVNÍ STÁT

ZNAKY

VLÁDA PRÁVA

Vláda práva si zakládá na nepsaném ústavním principu. Je nejprve procedurou, teprve poté její produkty tvoří hodnoty (obrácený proces oproti právnímu státu). Neumožňuje ústavní přezkum práva, avšak respekt k vládě práva zabraňuje parlamentu přijmout zákon v rozporu s hodnotami. Vláda práva funguje například ve Velké Británii, Indii a Austrálii.


  KONTEXT

Stát z pohledu zeměpisu je popsán v kapitole Státy a závislá území.

David, Jirka

Eliška Gargulová


Forms of government 2019

typy států ve světě (legenda v textu)

velký státní znak

malý státní znak

Flag of the President of the Czech Republic

prezidentská standarta

státní pečeť

František Škroup, skladatel hudby státní hymny

české korunovační klenoty

první strana Listiny základních práv a svobodNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.