.

TRESTNÍ PRÁVO 


Trestní právo je jedno z devíti hlavních odvětví práva. Zabývá se hledáním a dokazováním viny a určováním trestu.

  ZPÁTKY

Systém práva a důležité základní informace popisujeme v kapitole Právo a jeho systém.

Různé typy deliktů

Delikty (protiprávní činy) se dělí do tří kategorií:


  ADHEZNÍ ŘÍZENÍ

Adhezní řízení je takové řízení, v jehož rámci se projednává řízení druhé, které s tím prvním souvisí. Tímto způsobem je možné vést řízení zároveň za trestný čin nebo přestupek a zároveň jako civilní delikt. Přistupuje se k tomu v případě, kdy je potřeba potrestat pachatele (za trestný čin nebo přestupek) a zároveň napravit škody (vzniklé civilním deliktem). Žádný čin ale nemůže být souzen jako trestný čin a přestupek zároveň!

Zásady trestního práva

Trestné činy

Trestný čin je protiprávní čin (to znamená delikt), který je natolik společensky škodlivý, že stíhat jej jen jako přestupek nebo civilní delikt by bylo nedostatečné. Trestný čin musí také naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu, to jsou:

DĚLENÍ TRESTNÝCH ČINŮ

OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST

Můžeme jednat protiprávně a nebýt za to potrestáni:

VÝVOJ TRESTNÉHO ČINU

Pojetí myšlenky spáchat trestný čin ještě není trestné. Příprava na spáchání trestného činu je trestná jen pokud jde o zvlášť závažný zločin. Pokus o spáchání trestného činu a jeho dokonání už jsou trestné vždy.

MOŽNÉ TRESTY

PŘÍKLADY TRESTNÝCH ČINŮ

Vražda je úmyslné usmrcení. Trestá se odnětím svobody na deset až osmnáct let. Pokud o vraždě alespoň krátce uvažujeme, minimální hranicí trestu je dvanáct let. Opačným případem může být vražda z afektu (v emocionálním výbuchu). Vražda novorozeného dítěte matkou bez předchozí úvahy se trestá jen třemi až osmi roky odnětí svobody.

Zabití je úmyslné usmrcení s omluvitelnou pohnutkou – tou může být třeba dlouhodobá šikana, strach, zmatek apod.

Usmrcení z nedbalosti se trestá jen zákazem činnosti, během které k usmrcení došlo. Často jde o dopravní nehody a lékařské zákroky, při kterých nebyl dodržen postup.

Účast na sebevraždě je pomáhání se sebevraždou či nabádání k sebevraždě. Je trestána odnětím svobody až na tři roky.

Ublížení na zdraví je úmyslné ublížení. Podkategoriemi jsou těžké ublížení na zdraví (pokud postižený musí strávit více než 6 týdnů v nemocnici) a ublížení z omluvitelné pohnutky.

Ublížení na zdraví z nedbalosti má stejné dvě podkategorie jako úmyslné ublížení na zdraví.

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení se běžně trestá šesti měsíci až pěti roky odnětí svobody. Mučení dětí a těhotných žen může být potrestáno až 12 roky odnětí svobody. Trestná je i příprava.

Neposkytnutí pomoci, která se od nás očekává, je trestána až dvěma roky odnětí svobody.

Ohrožení pohlavní nemocí (byť i z nedbalosti) se trestá odnětím svobody až na jeden rok.

Rvačka. Účastí ve rvačce úmyslně ohrožujeme život nebo zdraví, a za to můžeme být potrestáni až jedním rokem odnětí svobody.

Loupež je úsilí o získání cizí věci za použití násilí nebo hrození násilím a trestá se odnětím svobody na dva roky až deset let. Trestná je i příprava.

Omezování svobody vyznání násilím nebo pohrůžkami se trestá odnětím svobody až na dva roky.

Porušování svobody sdružování a shromažďování se trestá odnětím svobody až na dva roky nebo zákazem činnosti.

Znásilnění se trestá odnětím svobody až na pět let.

Pomluva je úmyslné sdělení nepravdivého údaje o jiné osobě, čímž byla ohrožena její vážnost u spoluobčanů. Hrozí za ni trest odnětí svobody až na jeden rok.

Krádež se trestá odnětím svobody až na dva roky a jde o:


Zpronevěra je přisvojení věci o hodnotě nad 5000-, která nám byla svěřena za jiným účelem, než ke kterému jsme ji použili. Trestá se odnětím svobody až na dva roky.

Podvod je obohacení se tím, že jiného uvedeme v omyl (nebo existujícího omylu využijeme). Trestá se odnětím svobody až na dva roky.

Trestní řízení

Mezi orgány činné v trestním řízení patří soud, státní zástupci a policie. Trestní řízení má dvě stádia: přípravné řízení a řízení před soudem. Přípravné řízení začíná podáním trestního oznámení policii. Policie se jím začne zabývat a prověřuje, zda je třeba zahájit trestní řízení. Pokud ano, toto trestní řízení začíná vyšetřováním (získáváním důkazů a informací) a pokud se dojde k závěru, že pravděpodobně jde o trestný čin, podá státní zástupce obžalobu soudu. Obžalobou začíná řízení před soudem, jehož nejdůležitější součástí je hlavní líčení. V něm se projednává skutek popsaný v obžalobě, provádí se důkazy a vynáší se rozsudek. Rozsudek říká, zda:

Po vydání rozsudku následuje vykonávací řízení.

ODVOLÁNÍ A DOVOLÁNÍ

Obviněný má právo odvolat se k nadřazenému soudu (nejprve tedy k vrchnímu nebo krajskému soudu). Odvolání může podat státní zástupce, obžalovaný i poškozený (ten se může odvolat jen proti výroku o náhradě újmy). Odvolání může být zamítnuto, ale pokud se schválí, rozsudek se zruší a pokračuje se odvolacím řízením. Vyšší (nadřazený) soud může buďto případ vrátit prvnímu soudu, který musí začít od začátku, nebo sám rozhodnout.

Můžeme se také dovolat proti právním nebo procesním vadám k Nejvyššímu soudu.Jirka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.