.

ÚVOD DO SOCIOLOGIE 


Sociologie je vědecká disciplína zabývající se společností, společenskými jevy, vztahy a procesy. Jako samostatná vědní disciplína se ustavila v 2. polovině 19. století. Zakladatelem sociologie je A. Comte, který původně tento obor nazýval sociální fyzikou. Předmětem zkoumání sociologie je společnost a její struktura, zkoumá společenské jevy a vztahy, sociální životy jednotlivce, skupin a společností. Využívá rozmanité metody (z přírodních věd, humanitních oborů, ...), ale povaha poznatků a zjištění sociologie je pouze pravděpodobnostní.

Vymezení sociologie

Sociologie se zabývá stejnými skutečnostmi jako zdravý rozum.

O SOCIÁLNÍCH FAKTECH

É. Durkheim definoval sociologii jako vědu o sociálních faktech.

O SOCIÁLNÍM JEDNÁNÍ

M. Weber definoval sociologii jako vědu o sociálním jednání.


Sociologické zkoumání se zabývá dvěma typy problémů:

 1. sociální problém – to, co určitá společnost za problém považuje
 2. sociologický problém – touha sociologa po vědeckém poznání toho, jak věci ve společnosti fungují

SOUVISEJÍCÍ SPOLEČENSKÉ VĚDY

Základní přístupy

VIVISTICKÉ PARADIGMA

INTERPRETATIVNÍ PARADIGMA

Struktura sociologie

VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ

 1. empirický sociologický výzkum – nejnižší úroveň, popis konkrétních jevů
 2. teorie středního dosahu neboli dílčí teorie (Merton) – pokus o vysvětlení určitých skupin podobných jevů (např. sociologie práva, teorie malých skupin)
 3. obecná (systematická) sociologie – komplexní pohled, uchopit a vysvětlit zákonitosti, příčiny, důsledky

HORIZONTÁLNÍ ČLENĚNÍ

Sociologický empirický výzkum

FÁZE VÝZKUMU

 1. příprava
  • stanovení problému
  • stanovení teorií a hypotéz
  • zvolení metody výzkumu a vytvoření výzkumného nástroje, určení souboru zkoumaných osob
 2. sběr dat
 3. zpracování údajů – vyhodnocování a analýza dat
 4. interpretace – stanovení závěrů a případně i praktické doporučení

ČASOVÉ HLEDISKO MAPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT

KVANTITATIVNÍ VÝZKUM

KVALITATIVNÍ VÝZKUM


V sociologii se oba výzkumy kombinují a doplňují se.Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.