.

DOBA BRONZOVÁ 


Doba bronzová se ve střední Evropě datuje cca mezi roky 2000 a 700 př.n.l.

Hlavní novinkou tohoto období byl, jak napovídá název, objev bronzu. Bronz je slitina mědi a cínu, takže je pevnější a odolnější než samotná měď, což se hodí při výrobě nástrojů. Jako první začali bronz používat obyvatelé východního Středomoří.

  ZPÁTKY

Před objevem bronzu se k výrobě nástrojů a zbraní používala měď. Tomu období se říkalo pozdní doba kamenná.

Zemědělství, řemesla a obchod

S objevem nového kovu vždy souvisí výroba pevnějších a lepších zemědělských nástrojů, velmi časté byly bronzové srpy. Objevila se i nová řemesla, zaměřená právě na práci s kovem - slévači, kovotepci a výrobci zbraní. Jiní řemeslníci se soustředili třeba na výrobu textilu. Tomuto vzniku mnoha specializovaných řemesel říkáme "druhá společenská dělba práce" (první společenskou dělbu práce najdeme v neolitu). A co se zemědělství týče, Evropané poprvé hnojili svá pole.

  ZPRACOVÁNÍ BRONZU

Nejprve se bronzové nástroje vyráběly tzv. "litím na ztracenou formu" - nástroj, třeba dýka, se nejprve vymodelovala z vosku a obalila hlínou. Nad ohněm hlína ztuhla a vosk z ní vytekl, čímž vznikla pevná hliněná forma. Ta se pak naplnila bronzem a nechala ztuhnout. Když jste však chtěli hotový bronzový nástroj dostat z formy ven, bylo nutné formu rozbít. Pro úsporu času tak byla později vynalezena znovupoužitelná dojdílná forma.

V době bronzové se u nás poprvé objevila "předplatidla" - měděné nebo bronzové tyčinky, sloužící jako primitivní měna při směnném obchodování. O chvíli později se začaly místo tyčinek používat hřivny nebo stočené kovové "osmičky". Dálkový obchod je už celkem na dobré úrovni, takže můžeme mluvit o dovozu a vývozu z určité oblasti: střední Evropa si dovážela měď, bronz, jantar a sůl, a exportovala obilí, dobytek, kožešiny a vosk.

Dělení a kultury u nás

Doba bronzová se občas dělí na tři části: starší, střední a mladší.

Všechny popsané postupy výroby a zpracování bronzu, i druhá dělba práce, to všechno bylo známo už v té starší, která trvala cca od 2000 do 1500 př.n.l. V té době se u nás vyskytovala únětická kultura, která vyráběla nádoby s jedním uchem, tzv. "koflíky". V Evropě se v tomto období také objevují první státní celky, konkrétně paláce na řecké Krétě.

Střední doba bronzová se datuje přibližně mezi roky 1500 a 1200 př.n.l. a byla to doba ochlazování - zemědělství zimou trpělo a tak se rozmohlo kočovné pastevectví. Při těchto častých přesunech se kmeny střetávaly, což vedlo k výrobě mnoha nových a kvalitnějších bronzových zbraní. Kulturu únětickou nahradila kultura mohylového lidu - ta pohřbívala žehem i klasicky do hrobu, nad který se pak postavila mohyla (proto ten název).

No a pak nastala mladší doba bronzová, která trvala až cca do roku 700 př.n.l. Tehdy teplota opět stoupla, vrátilo se zemědělství, obchod a obecné bohatství. Z tohoto období se dochovaly například zlaté šperky. Zmíním dvě kultury z tohoto období. Lid popelnicových polí - ten pohřbíval mrtvé spálením na hranici, popel uložil do jakýchsi uren ("popelnic") a ty pak skladoval na určitém místě - vlastně na jakémsi prahřbitově. A pak knovízská kultura, pojmenovaná podle Knovízu, kde leží bohaté archeologické naleziště.

Společnost

Stále fungoval patriarchát (viz kapitola Pozdní doba kamenná) a byly viditelné společenské i majetkové rozdíly. Ve střední době bronzové vznikaly první kmenové svazy, v čele s náčelníky.

  POJEM POLYTEISMUS

Polyteismus znamená "mnohobožství" - uctvívání více než jednoho boha. To fungovalo i v době bronzové, kdy lidé uctívali přírodní síly (třeba oheň, vodu, úrodu, měsíc,...). Náboženským centrem u nás byla třeba Blučina na Moravě.

  VPŘED

Po době bronzové následuje doba železná.

Jirka


Born bronze - Bronze casts

lití na ztracenou formu - rozžhavený vosk se nalije do formy z vypálené hlíny

Prehistoric Times of Bohemia, Moravia and Slovakia - NM Prague 18

bronzový koflík

Prehistoric Times of Bohemia, Moravia and Slovakia - NM Prague 03

bronzové hřivny, bronzový srp a kamenná forma na nějNašli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.