.

KULTURA 


Kultura je složitý společenský jev (kultura v daném okamžiku) a proces (kultura je proměnlivá), který probíhá v určitém prostoru, čase, předávána z generace na generaci. Je výtvorem člověka, tvoří hodnoty, k nimž se lidé hlásí, normy, které dodržují, a hmotné statky, které vytvářejí. Je spjata se společností – se vším, co lidé dělají, říkají, co si myslí. Kultura je vše, co umožňuje člověku orientovat se ve světě a společně svět utvářet. Kultura je vnitřně provázaný systém, který tvoří tzv. „kulturní vzorec“.

  POJMY HODNOTA A NORMA

Hodnoty jsou abstraktní ideály, názory na to, co je správné, dobré (např. zabíjet, monogamie).
Normy jsou konkrétní principy a zásady, o kterých se očekává, že se jimi lidé budou řídit („příkazy“ a „zákazy“ společenského života), soubor obecných pravidel, hodnot, které uznává společnost, závazný požadavek.

MATERIÁLNÍ A DUCHOVNÍ KULTURA

  POJMY KULTURNÍ DIFÚZE, AKULTURACE A ENKULTURACE

Kulturní difúze je přenos kulturních prvků mezi společnostmi nebo národy, vzájemné ovlivňování kultur.
Akulturace je přijetí a osvojení kulturních prvků jiných společenství a jejich začleňování do vlastní kultury.
Enkulturace je začleňování jedinců do určité společnosti, osvojování si norem a hodnot určité kultury (např. romská asimilace).

FUNKCE KULTURY

Subkultury

Lidské kultury se vyznačují neobyčejnou rozmanitostí – mají rozdílné hodnoty a normy. Například tady v Evropě nejíme kočky a psy, jinde na světě jsou považováni za pochoutku. Židé zase nejedí vepřové, hinduisté hovězí. Takových kulturních rozdílů je celá řada – existují subkultury – kultury menších skupin lidí, které se více či méně odlišují od většinové „oficiální“ kultury. Příslušníci subkultury se odlišují sociálním postavením, věkem, povoláním, regionem (venkov vs. metropole).

  ETNOCENTRISMUS

Etnocentrismus je posuzování jiných kultur podle měřítek naší vlastní kultury. Sociolog musí takové přemýšlení co nejvíce omezit.

Masová kultura

Masová kultura je kultura pro masy, dostupná a určená pro co nejširší okruh lidí. Tím, kdo vytváří masovou kulturu, je kulturní průmysl, často určuje náš vkus a je typickým jevem moderní společnosti. Její vznik je spjat s modernizací, industrializací, růstem měst a rozvojem komunikace v 18. a 19. století (technický pokrok, vznik služeb, rozvoj tržní ekonomiky a politické změny, urbanizace, městský způsob života, krize rodiny, anonymní vztahy, racionalizace).

ZÁKLADNÍ ZNAKY MASOVÉ KULTURY

PŮSOBENÍ MASOVÉ KULTURY NA SPOLEČNOST

Konzumní společnost

Konzumní společnost je taková, v níž je většina aktivit a úsilí lidí zaměřena na hromadění, ale zejména spotřebu (i) materiálních statků. Symbolem (měřítkem) lidského štěstí se stal majetek a materiální věci a hodnota (kvalita) čehokoli se začíná odvíjet od image, od prvního dojmu, designu, od okamžitého efektu. Konzumní společnost je společností orientovanou na věci – bytí (existence) konzumního člověka je odvozeno od vlastnictví věci (od míti). Člověk je tu pro majetek, pro vrstvení zážitků, pro hromadění apod. Po určité době totiž on není tím, kdo vlastní věci, ale jsou to věci, které vlastní jeho.

Kdo není v médiích, jako by neexistoval a naopak. Média vytvářejí vkus – spoluvytvářejí masovou kulturu. Typickým znakem je reklama – nejúčinnější nástroj na povzbuzování poptávky.Hanka

Eliška Gargulová
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.