.

ARCHAICKÁ ŘECKÁ LITERATURA 


Literatura, filozofie, psychologie a další vědy se začaly ve starověkém Řecku rozvíjet v 8. století př.n.l. Tím vlastně začaly kulturní dějiny Evropy. Období od 8. do 6. století př.n.l. se označuje archaické.

Homérovy eposy

HOMÉR byl údajně nejstarší známý řecký básník, žijící v 8. století př.n.l. Údajně sepsal ústně předávané příběhy o bojích dávných řeckých kmenů a dobrodružství námořníků do dvou nejstarších řeckých eposů: Ilias a Odysseia. Oba vychází z příběhu o trojské válce a jsou psány v iónštině veršem zvaným hexametr. Jsou skvělým shrnutím řecké mytologie, zeměpisu a tehdejšího vědění.

  DĚJ DÍLA "ILIAS"

Ilias líčí 51 dní ze závěru řeckého dobývání Tróje. Velitel řeckých vojsk Agamemnon odebral řeckému bojovníkovi Achilleovi otrokyni Bríseovnu, kvůli čemuž se Achilleus urazil a odmítl nastoupit do dalších bojů. Trójané vyhrávali, a tak se přítel Achillea, Patroklos, rozhodl pro lest – oblékl si Achilleovu zbroj a pokoušel se Trójany zahnat. Jeho lest se ale prozradila a on byl zabit synem trojského krále Hektorem. To Achillea popudilo a zabil Hektora. Na Diovo přání Achilleus vydal Hektorovu mrtvolu jeho otci. Zajímavé je, že samotné dobytí Tróji je stručně vylíčeno až ve druhém eposu - Odysseie - a podrobněji až v básni Aeneis, kterou sepsal římský básník Vergillius až o 700 let později. Co se týče té slavné lsti s koněm, jistě vám přijde poměrně nepravděpodobné, že by byli Trojané tak naivní. Nabízí se několik dalších vysvětlení toho, co měl Homér ve skutečnosti na mysli. Zaprvé mohlo jít o básnický opis jakéhosi beranidla, které mělo chránit achájské útočníky před šípy a mohlo tak připomínat koně. Nebo zadruhé: po deseti letech neúnavných bojů mohlo přijít zemětřesení, které trójské hradby zničilo a Achájci mohli do města jednoduše vtrhnout. Jako projev vděčnosti by tam jistě postavili sochu boha zemětřesení, kterým je Poseidón, vyobrazovaný občas jako kůň.

Odysseia je propracovanější a dynamičtější, její děj je rozdělen na 24 kapitol (podle 24 písmen v abecedě), ale obsahuje i lyrické pasáže a básnické prvky (epiteta, metafory atd.)

  DĚJ DÍLA "ODYSSEIA"

Ithacký král Oddyseus si rozhněval boha moří Poseidona a na cestě domů proto musel překonávat různé překážky a velká dobrodružství i útrapy. Dostal se i do podsvětí. Nakonec se s pomocí bohyně Athény dostává po 10 letech domů, kde najde spoustu nápadníků jeho ženy Penelopé. Penelopé mu ale zůstala věrná a oba se nakonec vzali.

  DĚJINY ARCHAICKÉHO ŘECKA

Pokud vás zajímá, co z toho byla pravda a co se tehdy v Řecku dělo, klikněte na tuhle kapitolu z dějepisu.

Didaktický epos od Hésioda

HÉSIODOS žil pravděpodobně ve stejné době jako Homér. Napsal didaktický epos Práce a dni, který je plný tipů a rad ohledně hospodaření i chování. Jsou zde popsány konkrétní dny, které se hodí pro určité činnosti.

Lyrika

Básním se říká "lyrika" proto, že byly původně zpívány za doprovodu lyry nebo jiného nástroje. Monodická lyrika je určena pro jednoho přednášejícího, zatímco lyrika sborová pro celý sbor.

MONODICKÁ LYRIKA

Básnířka SAPFÓ pocházela z ostrova Lesbos, provdala se za aristokrata a oba pak byli vyhnáni na Sicílii. Vzdělávala dívky, učila je tanci, hudbě a poezii a založila Dům múz (Museion). Básně v jejím díle Písně líčí citová vzplanutí k dívkám (na ostrově Lesbos se nezavrhovala homosexualita), stesk po odloučení, přemýšlí nad smyslem života, lidským štěstím i smrtí.

ANAKREON (bez Anakreonta) popisoval slastné chvíle, jeho motivy jsou milostné a pijácké (víno, ženy, zpěv). U nás se tato "anakreontika" překládala za národního obrození.

ARCHILOCHOS psal milostnou a intimní lyriku, ale i vážné skladby a elegie.

ALKAIOS byl zase odborník na hymny na počest bohů, ale i jeho písně byly občas pijácké a milostné.

SBOROVÁ LYRIKA

A pak tu byl PINDAROS, který na objednávku psal oslavné verše o vznešených činech aristokratů.

Ezopovy bajky

EZOP je pokládán za prvního tvůrce bajek - tedy příběhů s ponaučením. Prý nebyl fyzicky moc hezký, ale zato moudrý. Žil v 6. stol. př.n.l.


  VPŘED

Pak začaly vznikat tragédie a komedie, to už je attické období.

Jirka část výpisků poslala Hanka
Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz.